U bevindt zich hier

Overview

Inhoud

Verklaring gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Schmersal Nederland B.V. (hierna "the company" genoemd).

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de voor the company geldende landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Via deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten worden gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft the company tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van the company is gebaseerd op de terminologie die wordt gehanteerd door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie bij de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken in deze gegevensbeschermingsverklaring onder andere de volgende termen:

 • a) persoonlijke gegevens
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.
 • b) de betrokken persoon
  De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke persoon.
 • c) verwerking
  Verwerking: elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder hulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonlijke gegevens, zoals het vergaren, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.
 • d) beperking van de verwerking
  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
 • e) profilering
  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • f) pseudonimisering
  Pseudonimisering is de verwerking van persoonlijke gegevens op een zodanige wijze dat de persoonlijke gegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonlijke gegevens niet worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • g) verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
  De verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.
 • h) verwerker
  De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • i) ontvanger
  De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonlijke gegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonlijke gegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.
 • j) derden
  Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonlijke gegevens te verwerken.
 • k) toestemming
  Onder toestemming wordt verstaan: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AGV, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en van andere regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming is:

Schmersal Nederland B.V.
Lorentzstraat 31
3846 AV Harderwijk
Netherland

Phone: +31 (0)341 43 25 25
E-Mail: info-nl@remove-this.schmersal.com

Website: www.schmersal.nl

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Gijsbert Heenck
Lorentzstraat 31
3846 AV Harderwijk
Netherland

Phone: +31 (0)341 43 25 25

E-Mail: info-nl@remove-this.schmersal.com

Elke betrokken persoon kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties op het gebied van gegevensbescherming.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van the company verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden tijdelijk opgeslagen in de logbestanden van de server. Zonder uw tussenkomst en tot aan de automatische verwijdering kunnen worden verzameld: de (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bezoekt (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden bezocht, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt the company geen conclusies ten aanzien van de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de continue functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door the company enerzijds statistisch geëvalueerd en daarnaast met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging binnen ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 onder f AVG.

5. Registratie op onze website

De betrokkene kan zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke laten registreren en persoonsgegevens verstrekken. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke, wordt bepaald door het invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst, die de persoonlijke gegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik door zijn eigen verwerkingsverantwoordelijke.

Door een registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden daarnaast het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om strafbare feiten te kunnen onderzoeken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de wet of strafrechtelijke vervolging dit vereist.

De registratie van de betrokkene door middel van de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient de voor de verwerking verantwoordelijke om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die door hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen te allen tijde vrij de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens te wijzigen of volledig uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt elke betrokkene te allen tijde op diens verzoek in kennis van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerkingsverantwoordelijke persoonlijke gegevens op verzoek of in opdracht van de betrokkene, mits er geen wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens in bewaring te houden. Een in deze gegevensbeschermingsverklaring bij naam genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Gebruik van de online catalogus

Bij het gebruik van onze online catalogus op onze website http://www.schmersal.net worden diverse aanvullende gegevens gevraagd voor het verwerken en afsluiten van de overeenkomst zodat wij uw aanvraag en uw bestelling kunnen verwerken. De volgende informatie is vereist:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnumber
 • E-mailadres
 • Firma

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om de aanvraag te verwerken

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 onder b AVG.

7. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van the company kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief worden doorgegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke, wordt bepaald door het hiervoor gebruikte invoerscherm.

Indien u volgens artikel 6 lid 1 zin 1 onder a AVG uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, informeert the company haar klanten en zakelijke partners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene beschikt over een geldig e-mailadres en (2) de betrokkene zich registreert voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt in het kader van de dubbele opt-in-procedure eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we daarnaast het door de internetprovider (ISP) toegewezen IP-adres van het door de betrokkene op het moment van aanmelding gebruikte computersysteem en de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient dus de rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of voor registratie, zoals het geval zou kunnen zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene aan ons heeft gegeven voor de toezending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van toestemming is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Bovendien is het te allen tijde mogelijk om zich direct af te melden voor de nieuwsbrief op de website van de verwerkingsverantwoordelijke of om de verwerkingsverantwoordelijke op een andere manier te informeren, bijvoorbeeld door een e-mail aan UFranke@remove-this.schmersal.com.

8. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrief van the company bevatten zogeheten trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die worden verzonden in HTML-indeling om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van de ingesloten trackingpixel kan the company herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke koppelingen in de e-mail door de betrokkene zijn geopend.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokken personen hebben te allen tijde het recht de respectieve afzonderlijke verklaring van toestemming die zij hebben verstrekt via de dubbele opt-in-procedure, te herroepen. Na herroeping worden deze persoonlijke gegevens verwijderd door de verwerkingsverantwoordelijke. Een afmelding van de nieuwsbrief wordt door the company automatisch geïnterpreteerd als een herroeping.

9. Contact via de website

De website van the company bevat op grond van wettelijke voorschriften informatie die de betrokkene in staat stelt snel elektronisch contact op te nemen met ons bedrijf en direct met ons te communiceren, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevensverwerking ten behoeve van de contactopname met ons vindt plaats volgens artikel 6 lid 1 zin 1 onder a AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

10. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het gegevensbewaringsdoel te bereiken of voor zover de Europese richtlijn- en regelgevende instantie of enige andere wetgever daarin voorziet in de wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

11. Openbaarmaking van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder vermelde. We geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door als:

 •  u volgens artikel 6 lid 1 zin 1 onder a AVG uitdrukkelijk toestemming hiervoor hebt verstrekt,
 • de openbaarmaking volgens artikel 6 lid 1 zin 1 onder f AVG noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient om uw gegevens niet bekend te maken,
 • in het geval dat voor de openbaarmaking volgens artikel 6 lid 1 zin 1 onder c AVG een wettelijke verplichting bestaat, en
 • dit wettelijk toegestaan en volgens artikel 6 lid 1 zin 1 onder b AVG voor de afwikkeling van contractuele relaties met u noodzakelijk is.

12. Rechten van de betrokkene

 • a) recht op bevestiging
  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verlangen of hem/haar betreffende persoonlijke gegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij/zij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke wenden.
 • b) echt op informatie
  Iedere betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het overeenkomstig artikel 15 AVG door de Europese richtlijnen- en regelgevende instanties verleende recht, op elk moment kosteloos van de verwerkingsverantwoordelijke een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen. Bovendien heeft de Europese richtlijnen- en regelgevende instantie de betrokkene het recht verleend op verstrekking van de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonlijke gegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
  • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonlijke gegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem/haar betreffende persoonlijke gegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken
  • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • wanneer de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene zijn verkregen: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en – ten minste in die gevallen – nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene
  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.
  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij/zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • c) recht op rectificatie
  Iedere betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het overeenkomstig artikel 16 AVG door de Europese richtlijnen- en regelgevende instanties verleende recht om onverwijld rectificatie van hem/haar betreffende onjuiste persoonlijke gegevens te verkrijgen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, de vervollediging van onvolledige persoonlijke gegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te eisen.
  Indien een betrokkene van zijn recht op rectificatie gebruik wenst te maken, kan hij/zij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke wenden.
 • d) recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  Iedere betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het volgens artikel 17 AVG door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht, van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd indien een van de volgende redenen van toepassing is en indien de verwerking niet noodzakelijk is:
  • De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a AVG, of artikel 9, lid 2, punt a AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG.
  • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  • De persoonlijke gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.
  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wil dat bij the company opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van the company of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat onmiddellijk wordt voldaan aan het verwijderingsverzoek.
  Als de persoonlijke gegevens door the company openbaar zijn gemaakt en als ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 17 lid 1 AVG verplicht is om de persoonlijke gegevens te wissen, neemt the company, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor gegevensverwerking verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonlijke gegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonlijke gegevens te wissen, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming van the company of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.
 • e) recht op beperking van de verwerking
  Iedere betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het volgens artikel 18 AVG door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht, van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
  • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonlijke gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  Als aan een van bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de door de the company opgeslagen persoonlijke gegevens, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van the company of een andere medewerker zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.
 •  f) recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Iedere betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens die hij/zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Hij/zij heeft bovendien het recht om deze gegevens te verstrekken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens verstrekt zijn, indien de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a AVG of artikel 9 lid 2 punt a AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt b AVG en de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedures, indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.
  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 lid 1 AVG het recht, te eisen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.
  Voor het doen gelden van het recht op overdraagbaarheid van gegevens kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot de door the company aangestelde functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere medewerker.
 • g) recht van bezwaar
  Iedere betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht, om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonlijke gegevens, die op grond van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG plaatsvindt. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
  In geval van bezwaar staakt the company de verwerking van de persoonlijke gegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  Wanneer the company persoonlijke gegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonlijke gegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bij the company bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal the company de persoonlijke gegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.
  Bovendien heeft de betrokkene het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen, tegen de hem/haar betreffende verwerking van persoonlijke gegevens die bij the company voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 AVG plaatsvinden, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking nodig is om een taak van openbaar belang te vervullen.
  Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van the company of met een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn/haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.
 • h) geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
  Iedere betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – dat rechtsgevolgen voor hem/haar heeft of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijk beïnvloedt; tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt the company passende maatregelen om de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht op tussenkomst van een persoon aan de zijde van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.
  Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • i) recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
  Iedere betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het volgens artikel 21 AVG door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht, op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.
  Als de betrokkene zijn/haar recht op intrekking van zijn/haar toestemming wenst te doen gelden, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, volstaat een e-mail aan datenschutz@remove-this.schmersal.com.

13. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval als een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten elektronisch indient bij de verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website beschikbaar is. Alle persoonlijke gegevens die in het kader van een sollicitatie bij the company worden verzameld en verwerkt, zijn door technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie beveiligd. Indien de voor de verwerkingsverantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerkingsverantwoordelijke met de sollicitant geen arbeidsovereenkomst sluit, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit automatisch verwijderd, mits geen enkel ander rechtmatig belang van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering in de weg staat. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Indien u volgens artikel 6 lid 1 zin 1 onder a AVG uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor de verwerking van uw sollicitatie in ons bedrijf en voor het verzenden van de bijbehorende berichten. Uw toestemming kan te allen tijde worden herroepen. U kunt uw herroeping te allen tijde per e-mail naar UFranke@remove-this.schmersal.com sturen.

14. Cookies

We gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen die samenhangt met het specifieke gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we daardoor rechtstreeks kennis hebben van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw apparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren.

Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van de derden volgens artikel 6 lid 1 zin 1 onder f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

15. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform om meningen en ervaringen uit te wisselen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt de gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsaanvragen.

Exploitant van Facebook is het bedrijf Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Voor de verwerking van persoonlijke gegevens verantwoordelijke is, als een betrokken persoon buiten de VS of Canada leeft, het bedrijf Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Facebook component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook component gevraagd om een weergave van het betreffende Facebook component te downloaden. Een volledig overzicht van alle plug-ins van Facebook is beschikbaar op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. In het kader van dit technische proces wordt aan Facebook meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene op hetzelfde moment is ingelogd op Facebook, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de volledige duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook component en door Facebook toegewezen aan de respectieve Facebook account van de betrokkene. Indien de betrokkene op één van de op onze website geïntegreerde Facebook knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of indien de betrokkene commentaar achterlaat, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook component de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met de toegang tot onze website op Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Facebook component klikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook niet wenst, kan hij/zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn/haar Facebook account alvorens onze website op te roepen.

Het gegevensbeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door Facebook. Bovendien worden de instellingsmogelijkheden toegelicht die Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Voor het onderdrukken van de gegevensoverdracht naar Facebook zijn ook verschillende toepassingen beschikbaar, zoals de Facebook blocker van Webgraph, te vinden op http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

16. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het vergaren, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

Exploitant van de Google Analytics component is het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokken persoon door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina's afkomstig is vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics component is het analyseren van de bezoekersstromen naar onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google Analytics component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google Analytics component gevraagd om gegevens naar Google door te sturen voor online analysedoeleinden. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te traceren en om vervolgens provisieafwikkeling mogelijk te maken.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden bij elk bezoek aan onze internetpagina's naar Google verzonden in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve permanent tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al is geplaatst door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat dergelijke gegevens worden verzameld door Google Analytics over het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de persoon een browserinvoegtoepassing downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en vervolgens installeren. Deze browserinvoegtoepassing informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browserinvoegtoepassing wordt door Google als bezwaar geïnterpreteerd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browserinvoegtoepassing opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browserinvoegtoepassing wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de browserinvoegtoepassing opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Aanvullende informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics wordt onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ gedetailleerder beschreven.

17. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+ knop als component op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform om meningen en ervaringen uit te wisselen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsaanvragen.

Exploitant van Google+ is het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de verwerkingsverantwoordelijke en een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Google+-knop gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Google+-knop van Google te downloaden. In het kader van dit technische proces wordt aan Google meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+, dan herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende het gehele verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze gegevens worden verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan de respectieve Google+-account van de betrokkene.

Indien de betrokkene op één van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen klikt en daardoor een Google+1-aanbeveling geeft, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de door de betrokkene aanvaarde voorwaarden. Een Google+1-aanbeveling die door de betrokkene op onze website wordt gegeven, wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de naam van de Google+1-account die wordt gebruikt door de betrokkene en de hierin opgeslagen foto in andere Google diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google zoekmachine, de Google account van de betrokkene of op andere plaatsen, zoals op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Google. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google+-knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij Google+ op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon al dan niet klikt op de Google+-knop.

Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van persoonlijke gegevens aan Google niet wenst, kan hij/zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn/haar Google account alvorens onze website op te roepen.

Aanvullende informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Aanvullende informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

18. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in zowel de zoekmachineresultaten van Google als het Google reclamenetwerk. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf gedefinieerde trefwoorden opgeven die een advertentie alleen in de resultaten van de zoekmachine van Google weergeven als de gebruiker een trefwoordzoekresultaat via de zoekmachine ophaalt. In het Google reclamenetwerk worden de advertenties gedistribueerd op themagerelateerde webpagina's via een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.

Exploitant van de diensten van Google AdWords is het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google en een weergave van externe advertenties op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google advertentie, zal Google een zogenaamde conversiecookie plaatsen in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest haar geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Via de conversiecookie wordt, zolang de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. Dankzij de conversiecookie kunnen zowel wij als Google achterhalen of een betrokkene die onze website heeft bereikt via een AdWords advertentie, verkoop heeft gegenereerd, met andere woorden, een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, wordt door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat naar ons is verwezen via AdWords advertenties, dat wil zeggen om het succes of de mislukking van de specifieke AdWords advertentie te bepalen en om onze AdWords advertenties te optimaliseren voor de toekomst. Noch ons bedrijf noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, zoals de webpagina's die door de betrokkene zijn bezocht. Deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden bij elk bezoek aan onze internetpagina's naar Google verzonden in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve permanent tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al is geplaatst door Google AdWords op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google. Hiervoor moet de betrokkene de koppeling www.google.de/settings/ads van elk van de gebruikte internetbrowsers oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Aanvullende informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde personen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Dit maakt LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte internetsites ter wereld.

Exploitant van LinkedIn is het bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elk bezoek aan onze website die met een LinkedIn component (LinkedIn plug-in) is uitgerust, zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de LinkedIn component downloadt. Aanvullende informatie over de LinkedIn plug-in is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van dit technische proces wordt aan LinkedIn meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij LinkedIn, dan herkent LinkedIn bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende het gehele verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn component en door LinkedIn toegewezen aan de respectieve LinkedIn account van de betrokkene. Indien de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn component de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met de toegang tot onze website op LinkedIn is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene al dan niet op de LinkedIn component klikt. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan LinkedIn niet wenst, kan hij/zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn/haar LinkedIn account alvorens onze website op te roepen.

LinkedIn biedt via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid, e-mailberichten, tekstberichten en gerichte advertenties te beëindigen en advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn werkt ook samen met partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van LinkedIn zijn te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van Xing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. De individuele gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op Xing.

Exploitant van Xing is het bedrijf XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de verwerkingsverantwoordelijke en een Xing component (Xing plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Xing component gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Xing component van Xing te downloaden. Aanvullende informatie over de Xing plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van dit technische proces wordt aan Xing meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Xing, dan herkent Xing bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende het gehele verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze gegevens worden verzameld door de Xing component en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing account van de betrokkene. Indien de betrokkene op één van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Share"-knop, wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt altijd informatie via de Xing component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij Xing op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon al dan niet klikt op de Xing component. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing niet wenst, kan hij/zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn/haar Xing account alvorens onze website op te roepen.

Het gegevensbeleid van Xing, dat beschikbaar is op https://www.xing.com/privacy/, geeft informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door Xing. Bovendien heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection privacykennisgevingen voor de XING "Share"-knop gepubliceerd.

21. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waar publiceerders van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk, zodat zowel complete film- en tv-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of zelfgemaakte video's kunnen worden opgeroepen via het internetportaal.

Exploitant van YouTube is het bedrijf YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Het bedrijf YouTube, LLC, is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de pagina's van deze website wordt geopend door de verwerkingsverantwoordelijke en een YouTube component (YouTube video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende YouTube component gevraagd om een weergave van de overeenkomstige YouTube component van YouTube te downloaden. Aanvullende informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische proces wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, dan herkent YouTube bij elk bezoek aan een subpagina die een YouTube video bevat, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze gegevens worden door YouTube en Google verzameld en de toegewezen aan de respectieve YouTube account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon al dan niet klikt op de YouTube video. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenst, kan hij/zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn/haar YouTube account alvorens onze website op te roepen.

Het gegevensbeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

22. Rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 I onder a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsprocedures waarvoor wij toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonlijke gegevens ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene contractpartner vereist is, zoals bij verwerkingsprocedures het geval is die voor een levering van goederen of de verlening van andere diensten of tegenprestaties nodig zijn, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I onder b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocedures die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonlijke gegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I onder c AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn/haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekering-gegevens of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6 I onder d AVG. Uiteindelijk kunnen verwerkingsprocedures worden gebaseerd op artikel 6 I onder f AVG. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsprocedures die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, zin 2 AVG).

23. Rechtmatige belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Indien de verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op artikel 6 I onder f AVG, is ons rechtmatige belang de uitvoering van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

24. Periode waarin de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve rechtsgrondslag. Wanneer deze niet langer van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer een wettelijke bewaartermijn afloopt, worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist.

25. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonlijke gegevens;

noodzakelijkheid voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We wijzen u erop dat de verstrekking van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat de overeenkomst met de betrokkene niet kon worden gesloten.

26. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

27. Gegevensbeveiliging

We gebruiken de populaire SSL-methode (Secure Socket Layer) bij elk bezoek aan de site, in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256 bit-codering. Als uw browser geen 256 bit-codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128 bit v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website is gecodeerd, wordt weergegeven door een gesloten sleutel- of vergrendelingspictogram in de statusbalk onder in uw browser. We gebruiken ook gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

28. Actualiteit en wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status mei 2018. Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen via dit medium of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde via http://www.schmersal.nl/privacy/ door u worden opgeroepen en vervolgens worden afgedrukt.